de Marguerite Duras
Traducció d'Antoni Clapés

lavidatranquillabaixa